Azumaya Hotel Series (Chuỗi 13 Hotel tại Vietnam, Cambodia & Myanmar)

TỔNG QUAN DỰ ÁN

9PMP được lựa chọn từ Nhà đầu tư Nhật Bản để cung cấp Đánh giá về Kỹ thuật cho chuỗi 13 khách sạn Azumaya cho quyết định mua lại dự án của họ. Chuỗi khách sạn bao gồm 4 khách sạn ở Hồ Chí Minh, 5 ở Hà Nội, 1 ở Hải Phòng, 1 ở Đà Nẵng, 1 ở

Phnom Penh và 1 ở Yangon. Mỗi khách sạn có khoảng 40 đến 50 phòng.

9PMP đã giúp Khách hàng thực hiện Đánh giá về mặt kỹ thuật, kiểm tra các tài liệu pháp lý, khảo sát và kiểm tra tình trạng hiện tại của tất cả hệ thống, đưa ra kế hoạch bảo trì và ước tính chi phí sửa chữa để Khách hàng đánh giá và quyết định.

Chi tiết dự án

  • Loại hình: Khách sạn & Nghỉ dưỡng
  • Dịch vụ: Đánh giá chất lượng
  • Thời gian: 03/2019 – 04/2019