Risk

SERVICE OVERVIEW

Với Risk, chúng tôi đưa ra giải pháp hoàn thiện cho không chỉ 5 rủi ro lớn nhất ảnh hưởng đến việc quản lý dự án.
Với giải pháp này, các rủi ro sẽ được liệt kê một cách chi tiết, thống nhất từ giai đoạn lên kế hoạch cho đến khi hoàn thành dự án.