Reports

SERVICE OVERVIEW

Với Reports, nhà thầu và chủ đầu tư có thể xuất báo cáo dựa trên thời gian thực của tiến độ thi công công trình.
Tính năng này hoạt động tốt trong mọi môi trường và điều kiện, thậm chí là trong khi di chuyển, miễn là có công cụ kết nối.