Kiến thức địa phương với cách tiếp cận quốc tế

SERVICE OVERVIEW

Chúng tôi có hai văn phòng được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong những năm qua, chúng tôi đã phát triển một mạng lưới rộng rãi và làm việc với nhiều nhà tư vấn và nhà thầu – giờ đây chúng tôi biết những đơn vị nào có năng lực và những đơn vị có độ tín nhiệm kém.