Issue

SERVICE OVERVIEW

Với công cụ Issue Register, các bên liên quan của dự án có thể dễ dàng được theo dõi và quản lý. Bên cạnh đó, “Danh sách vấn đề” cũng phản ánh tất cả vấn đề trên mọi khía cạnh của dự án.
Hơn nữa, Issue Register có thể được dùng để xuất báo cáo và cả timeline cho các cuộc họp, tập trung vào các mục quan trọng nhất.