DMAP

SERVICE OVERVIEW

DMAP là một bản vẽ số được sử dụng trong thi công. Với bản vẽ số này, chủ đầu tư và các nhà thầu có thể liên tục cập nhật, đánh dấu trực tiếp các điểm cần cải thiện lên bản đồ dự án.
Tất cả đều sẽ được tự động lưu trữ và kết nối với bản vẽ đã phê duyệt hoặc bản vẽ tham khảo trước đó.