Dashboard

SERVICE OVERVIEW

Dashboard là thành tố quan trọng nhất trong tất cả các tính năng của ứng dụng 9PMP.
Dashboard là bảng hiển thị tất cả các tính năng cần có trong dự án, là công cụ hỗ trợ toàn diện cho các chủ doanh nghiệp, nhà thầu trong việc quản lý công trình xây dựng và thi công bất động sản.