Daily Report

SERVICE OVERVIEW

Bằng cách sử dụng Daily Report, chủ đầu tư và các bên thi công sẽ có thể cập nhật báo cáo tiến độ thi công chi tiết từ công trường. Báo cáo này được gửi về kèm với thông tin và hình ảnh cập nhật mỗi ngày.
Chủ dự án cũng có thể tùy chỉnh mẫu báo cáo cho phù hợp với các mục đích sử dụng khác nhau.