Cost/Change Order

SERVICE OVERVIEW

Cost/Change Order được sử dụng để theo dõi các chi phí của dự án, bao gồm cả chi phí hiện tại và chi phí phát sinh.
Tất cả sẽ được cập nhật đầy đủ trên một bảng tổng hợp. Vì thế, các bên liên quan có thể nhìn thấy bức tranh chi phí một cách rõ ràng hơn, tiến trình phê duyệt cũng được thực hiện nhanh chóng hơn.