Hệ thống lưu trữ dạng điện toán đám mây

SERVICE OVERVIEW

Hệ thống phân phối dạng điện toán đám mây độc quyền của chúng tôi cho phép Khách hàng minh bạch hoàn toàn trên nhiều các hoạt động Quản lý Dự án, Quản lý Chương trình & Điều phối khách thuê.
Hệ thống cung cấp cách tiếp cận hiệu quả và có hệ thống trong việc phân phối và các giải pháp thực tế để kiểm soát chi phí quản lý và điều phối trong khi duy trì tính toàn vẹn của hệ thống đã được thử nghiệm.